İnsan Kıymetleri Politikası

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, mevcut ve potansiyel tüm çalışanlarımızın yararlanacağı temel ilke ve yaklaşımları tanımlar.
İnsan Kaynakları olarak hedefimiz; kurum vizyonu, misyonu, stratejisi, değerleri ve kültürüyle uyumlu, belirlediğimiz ilke ve yaklaşımların hayata geçirildiği kurumsal bir çalışma ortamı oluşumunu desteklemektir. Dolayısıyla Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak işimizi yaparken;
֍ Toplumsal faydayı gözetiriz.
֍ Yasal ve diğer gerekliliklere uygun davranırız.
֍ Yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın içeride ve dışarıda birer karşılığı olduğunu bilir, doğru bir “Kurum Markası” oluşturabilmek için azami gayreti gösteririz.
֍ İnsan haklarına saygılıyız ve tüm çalışanlarımıza karşı eşitlik ilkesini gözetiriz.
֍ Tüm İnsan Kıymetleri uygulamalarında, işe alım sürecinde verilen ilanların içeriğinde, işe alım sürecinde, olumlu veya olumsuz sonuca sahip bireysel performans değerlendirmesinde, kariyer planlamasında, terfi ve atamalarda, çalışanlara sunulan eğitim – gelişim fırsatlarında ve uygulanan ücret politikasında adil davranır, fırsat eşitliği sunarız.
֍ İnsan Kıymetleri süreçlerindeki fırsat eşitliğinin sağlanması için uygulamalara ait tanımları, ölçme & değerlendirme tekniklerine dayandırırız. Çalışanları, kurum değerleri ve süreçlerin etkinliği adına gerekli performans kriterleri açısından değerlendirir ve gelişim imkanlarından eşit düzeyde yararlandırırız.
֍ Kurumumuz çalışanları için gerçekleştirdiğimiz tüm uygulamaları,  iş-yaşam dengesini sağlayarak, kurumdaki rollerin fırsat eşitliği ilkesine göre yerine getirilmesine dayandırırız.
֍ İşe alım sürecimizi, fırsat eşitliği esasına dayandırır ve prosedürde yer alan kriterlere göre yürütürüz. Amacımız, boş olan kadrolara, göreve en uygun kişileri getirmektir. Bu doğrultuda, görevin gerektirdiği nitelikleri en çok karşılayan adaylara iş teklifi yaparız.
֍ Cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hal, siyasal düşünce, engellilik durumu, sosyal sınıf farkı, felsefi inanç ve benzeri, görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlarız. Farklılıkları zenginlik olarak görürüz.
֍ “Sürekli Gelişim” kültürünü benimseyerek eğitim ve sürekli geri bildirim yoluyla kurumumuz çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleriz..
֍ Büyüyen organizasyonumuzda önceliği, mümkün oldukça, kendi çalışanlarımıza vermeye gayret ederiz.
֍ Adil davranır, çeşitliliğe inanır, değerlendirmelerimizi objektif ölçütlere göre yaparız.
֍ Yüksek performansı fark eder, teşvik ederiz.
֍ Eğitime ve bireysel gelişime yatırım yaparız.
֍ Çalışan motivasyonuna ve bağlılığına gönülden inanır, bağlılığın arttırılması için çaba gösteririz.
֍ Kurum içi etkin iletişime ve işbirliğine önem veririz. Çalışanlarımızı dinler, birlikte çözüm üretmeye çalışırız.
֍ Kurumsal gelişim adına süreçlerimizi sadeleştirir, işlerin ve süreçlerin kişilere bağımlılık seviyesini en aza indirmeye çalışırız.
֍ Verileri analiz eder, raporlar ve karar destek sistemlerimizde birer “girdi” olarak kullanırız.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi