Açık Rıza Metni

Şahsıma ait bildirmiş olduğum bilgiler ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde tarafınıza sağladığım tüm kişisel verilerimin; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi kapsamında, kampanya, indirim gibi bilgilendirme maksatlı olmak üzere ve Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, proje ortakları ve çalıştığı tüm kurumlara 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, hizmet ve satış tarihçesi oluşturmak, tahsil makbuzu kesmek, newsletter göndermek, planlanan ve düzenlenen beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimler hakkında bilgilendirmek, iletişim yapmak, kursiyer analizi yapmak, kurum sadakatini artırmak ve benzeri amaçlar için işlenmesine ve söz konusu veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi ile Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla işlenmesine, kullanılmasına, gerekli görülmesi halinde, tüm Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi iştirakleri ile yalnızca veri işleme amacının gerektirdiği ve/veya arşivleme amacı ve sunulan hizmetin gerektirdiği durumlar kapsamında aktarılmasına Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve iştiraklerinin ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerinin gerektirdiği durumlarda üçüncü kişi proje ortakları, hizmet / destek / danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan kamu / özel kurum ve kuruluşlar / şirketler, tedarikçiler, tüm Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi yetkilileri, bankalar, fonlar, şirketler ve sair üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmasına; (i) kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verilerim işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verimin işleme amacını ve verilerimin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve (v) kişisel verilerim eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme ve (vi) kişisel verilerimin Kanun’a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramam durumunda tazminat talep etme haklarımı saklı tutmak kaydıyla, istisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, açık şekilde rıza verdiğimi özgür iradem ile kabul ve beyan ederim.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi