Amaçlar

֍ Bilimsel ve teknik bilgi değişimini organize etmek.
֍ Endüstriyel maksatlara beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarıyla ilgili bilgileri yaymak, genişletmek, bildirmek ve teşvik etmek, bu alanlardaki beceri ve verimliliği geliştirmek.
֍ Mesleki ve teknik eğitime yönelik her türlü, uygulama, araştırma, test, buluş, işlem, metot, tasarım, dizayn faaliyetlerini teşvik etmek ve bu amaçla ilgili araç, gereç, tesis ve diğer kolaylıkları üyelere sağlamak.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarıyla ilgili her türlü araştırma, deney, test, teknik çalışma, dizayn, tasarım, tesis ve fabrika gelişimi, makine ve prosesleri yürütmek, yapmak veya yapılmalarına yardımcı olmak.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarıyla ilgili araştırma, test, deney ve diğer bilimsel ve teknik çalışmalara yönelik laboratuvarları, atölyeleri, fabrikaları ve diğer tesisleri kurmak, donatmak, devamlılığını sağlamak ve desteklemek.
֍ Kurumumuz faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla ofisler, salonlar, müze, kütüphane, konferans salonları ve diğer kolaylıkları kurmak, sağlamak ve devamlılığını muhafaza etmek.
֍ Bilim, beceri, süreç, yöntem, iş, uygulama, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim standartları konusunda kişi, kurum ve kuruluşların araların da bilgi ve fikir alışverişi yapmalarını sağlayacak fırsatlar yaratmak.
֍ Uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kuruluşlar ile irtibatta olmak.
֍ İş dünyasının ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tüm yurt çapında yaygınlaştırılması ve standartlaşması konusunda çalışmalar yapmak.
֍ Tüm Türkiye’yi kapsayacak bir bölgesel yapılanma içinde kurum şubelerini, irtibat bürolarını ilgili şehirlerde açmak ve işlerliklilerini sağlamak.
֍ Yabancı ülke ve Türk kanun ve yasalarına ve Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kurallarına uygun olarak kurumumuz yurt içi ve yurtdışı şubelerini açmak ve faaliyetlerini bu bölgelerde yürütmek.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili her türlü kitap, el kitabı, broşür, dergi, poster, film, video ve diğer yayın ve eğitim araçlarını üretmek, basmak ve dağıtmak.
֍ Kurumumuz faaliyetlerini destekleyecek her türlü uluslararası ve ulusal seminer, kongre, konferans, sempozyum, eğitim, kurs, sergi, gösteri, toplantı ve diğer aktivitelere katılmak, planlamak ve icra etmek.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ile iştigal eden kişi, kurum ve kuruluşların istifadesine sunmak üzere; beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili maddeler, metotlar, prosesler, patentler, makineler, araç/gereçler ve aletlerle ilgili her türlü bilgiyi toplamak, düzenlemek, fihristlemek ve tüm bu bilgileri muhafaza edecek bir bilgi bankası kurmak.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarına yönelik araştırma, inceleme, deney, beceriler, bilimsel denemeler ve makaleler ile ilgili faaliyetleri burs, ödül, madalya ile desteklemek.
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin hedef ve amaçlarını etkin olarak yerine getirebilmek amacıyla; devlet, özel kurum ve kuruluşlar, belediyeler, tüzel kişiler, cemiyetler, mahalli kamu kuruluşlarından, eğitim kurumlarından ve diğer ilgili organizasyonlardan yasalara uygun olarak bağış almak ve/veya bu kurumların, kurumumuz hedef ve amaçları doğrultusunda kuruma verebilecekleri imtiyaz, hak, ayrıcalıklar vs. konularında bu kurum /kuruluşlarla yazılı anlaşmalar yapmak.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili personelin öğretim, eğitim, kalifikasyon ve sertifikasyonu için genel kurallar ve bunların uygulaması için kurallar tanımlamak,
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri içinde sürdürülebilir çevresel gelişmeyi desteklemek ve teşvik etmek,
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve kalifikasyonunda sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlarda yeni bakış açıları geliştirmek için çalışmalar yapmak ve geliştirmek,
֍ Mevcut ve potansiyel üyelerine fırsatlar ve yararlar sunabilmek için stratejiler geliştirmek,
֍ Her seviyede kişilerin beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimlerinde dünya standartlarına uygun olarak eğitim faaliyetini yürütmek. Bu amaçla gerektiğinde üniversitelerle de iş birliği içerisinde olmak.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi