K.E.M Öncelikleri

֍ İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezini katılımcı bir anlayışla yönetmek,
֍ Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek.
֍ İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,
֍ Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılma­sı için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak,
֍ Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyu­lan yetkinlikleri kazandırmak,
֍ Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireyle­re bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de kazandırmak,
֍ Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıy­la ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ile insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin yer almak,
֍ Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alan­larının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması.

Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, ihtiyaç duyan herkesin erişimine açık olmalı, bireylere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ça­ğın şartlarına uygun yetkinlikleri kazandırmalı, bireylerin girişimcilik, ekip çalışması, karar verebilme, sorun çözebil­me özelliklerini desteklemeli, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını ve hareketliliğini sağlamalı ve bireyleri değişen sosyal ve ekonomik koşullara uyum sağlayabilen dinamik bir yapıda yetiştirmeli ve geliştirmelidir.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi