Kurumsal İletişim Politikası

Kurumsal İletişim olarak, kurumumuzun ilişki içinde olduğu tüm kişi, kuruluş ve kurumlar ile sinerjik bir iletişim yönetimi sürdürmek hedefiyle merkezi bir anlayış benimsenmiştir. Yapılan tüm iletişim çalışmalarının, kurumumuza katacağı değerler gözetilerek vizyon, misyon, strateji, değerler ve kurumsal kimlikle uyumlu olarak yapılması sağlanır.

֍ Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi hem iç hem de dış kişi, kuruluş ve kurumlar ile sürekli etkileşimini sağlayan dinamik bir iletişim kurmayı hedefler, bu hedef doğrultusunda stratejik iletişim süreçlerinin bütünleşik bir şekilde yürütülmesini gözetir. Bu bağlamda kurum olarak faaliyetlerimizi yürütürken; insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden eğitim, belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerimizi, bilimsel metotlar kullanarak çalışmalarımızı yürütürüz.

֍ Cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hal, siyasal düşünce, engellilik durumu, sosyal sınıf farkı, felsefi inanç ve benzeri, görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı olarak çalışmalarımızı yürütürüz.

֍ Kişi, kuruluş ve kurumlar ile iletişimi en üst seviyede tutmak için yenilikçi yöntemleri kullanır, yeni girişimler öneririz. Tüm iletişim kanallarını etkin biçimde kullanırız.

֍ Fikri mülkiyet haklarına saygı gösteririz, faaliyetlerimiz kapsamında diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen bilgi ve belgeleri kullanırken telif haklarına uyarız.

֍ İletişim çalışmalarımızda yasaklayıcı değil, kapsayıcı bir dil ve anlayışla hareket ederiz.

֍ Özel hayatın gizliliği ve mahremiyet hakkı ilkesini benimseriz.

֍ Kurumumuzun kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi; hedeflerine ve sosyal sorumluluklarına uygun bir biçimde yönetilmesi açısından, iç – dış iletişimini tutarlı, sürekli ve şeffaf olarak sürdürülmesini sağlarız.

֍ Kamuoyu ve medya ile ilişkilerimizde şeffaflığın gözetilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda, ulusal/uluslararası medya ve medya organlarını kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan kuruluşlar olarak kabul ederiz.

֍ Kurum içi etkin iletişime ve iş birliğine önem veririz. Tüm birimleri dinler, taleplerini doğru analiz eder, birlikte çözüm üretiriz.

֍ İç iletişimin önemine inanırız, motive edici, paylaşımcı eğitim, öğretim, projeler hazırlar ve uygulamalar geliştiririz.

֍ İletişim çalışmalarımızda verileri analiz eder, raporlar ve karar destek sistemlerimizde birer “girdi” olarak kullanırız.

֍ Politikaların yönlendirilmesi süreçleri kapsamında proaktif iletişim çalışmaları yaparız.

֍ Faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz ve çalışma alanımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, bilinirliği ve duyarlılığı artırmak amacıyla yazılı, görsel ve dijital kitle iletişim araçlarını etkin olarak kullanırız.

֍ Kurumumuzun varlığını tanıtmak amacıyla; sürekli, dürüst, içten ve yaygın olarak iletişim kanallarıyla, tüm faaliyetlerimizi web sitemizde ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılırız.

Copyright © Kaynak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi